ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย จำกัด
Posted: Admin Date: 2015-05-21 09:49:17
IP: 61.90.35.154
 

                เริ่มก่อตั้งโดยใช้ชื่อว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานรัฐวิสาหกิจการท่าเรือแห่งประเทศไทย จำกัด (สอพ.กทท.)” และได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2549 โดยมีสมาชิกแรกตั้ง 60 คน สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 444 ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ขอถือหุ้นแรกตั้ง 56,030 หุ้น เป็นเงิน 560,300 บาท ปีของบัญชีสหกรณ์สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี โดยว่าที่เรือตรีชรินทร์   อินทร์เมือง เป็นประธานกรรมการดำเนินการคนแรก

                ต่อมาในปี 2554 สหกรณ์เปลี่ยนชื่อเป็น “สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย จำกัด (สอ.กทท.)”

ปัจจุบันหม่อมหลวงพรพรหม   เทวกุล เป็นประธานกรรมการดำเนินการ โดยมีสินทรัพย์รวมกว่า 1,999 ล้านบาท กำไรสุทธิกว่า 56 ล้านบาท และมีสมาชิกรวมมากกว่า 4,500 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557